PRIVACYVERKLARING IKWATERSPORT

ALGEMEEN

IKwatersport is een community platform van Wind- en Watersport Vlaanderen in samenwerking met Sport Vlaanderen.

Op IKwatersport vindt u een breed en laagdrempelig aanbod aan kennismakingslessen, watersportkampen, trainingen, challenges en wedstrijden voor de instappende, recreatieve en competitieve watersporter.

Wind en Watersport Vlaanderen (WWSV) hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. WWSV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als WWSV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Wind en Watersport Vlaanderen
Zetel: Zuiderlaan 13, 9000 Gent
Telefoon: 09/243.11.20
E Mailadres: info@wwsv.be
Ondernemingsnummer: 0472215004

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden door WWSV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van IKwatersport
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Automatische mailing die betrekking heeft tot de ingeschreven activiteit(en): bevestigingsmails en één mail na deelname met een vrijblijvend opvolgend aanbod.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen na uw opt-in.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om uw inschrijving te kunnen verifiëren met betrekking tot planning en voorbereiding van de activiteit, zoals bijvoorbeeld de correcte leeftijdsgroep, beschikbare materiaal, etc.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden om gegevens over uw activiteiten bij te houden voor uw persoonlijke opvolging
 • U de mogelijkheid te bieden om eigen groepen te beheren om de activiteiten van uw groep bij te houden
 • De resultaten van challenges waaraan u heeft deelgenomen te kunnen publiceren.
 • Uw identificatiegegevens te kunnen bezorgen aan onze Verzekeringsmaatschappij wanneer een ongeval zich voordoet bij een activiteit waarvoor u bent ingeschreven en waarbij WWSV voor deze activiteit een verzekering heeft afgesloten.

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE?

WWSV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van Ikwatersport.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Identificatiegegevens voor de inschrijving van een activiteit: naam, voornaam.
 • Gegevens om u te informeren over een activiteit waarvoor u bent ingeschreven: e-mail, telefoon
 • Gegevens met betrekking tot de voorbereidingen van een evenement: geslacht, leeftijd.
 • Gegevens om onze Verzekeringsmaatschappij op de hoogte te brengen na een ongeval: identificatiegegevens, geboortedatum, woonplaats.
 • Gegevens over de activiteiten die u zelf registreerde, zoals: datum, locatie, afstand, tijd, discipline.
 • Gegevens over de groep die u zelf registreerde, zoals: groepsnaam, contactpersoon, woonplaats, e-mail, telefoonnummer, profiel bio.

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt via de invul- en registratieformulieren op onze website.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

WIE VERWERKT DE GEGEVENS?

De gegevens worden verwerkt door:

 • Medewerkers van de federatie
 • Medewerkers van club(s) waarbij u zich heeft ingeschreven voor een activiteit

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)
 • Het verzekeren van deelnemers aan activiteiten
 • Het uitvoeren van betalingen bij inschrijvingen op een evenement
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij maken gebruiken Google Analytics cookies om gegevens te verzamelen over uw sessies op onze website. Dankzij statistische rapporten kunnen we de structuur en inhoud van onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken en het gebruik nagaan ten opzichte van onze doelstellingen.

 • WWSV heeft ‘gegevens delen’ met Google uitgezet.
 • De Google Analytics-cookies niet worden gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.”

Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer aub de cookie & privacyverklaring van Google.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan degene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben (via contract of aangepaste gebruiksvoorwaarden).

We maken met deze partijen ook de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU..

MINDERJARIGEN

IKwatersport heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wwsv.be, dan verwijderen wij deze informatie.

BEWAARTERMIJN

Wind en Watersport Vlaanderen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. WWSV verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar nadat is vastgesteld dat er geen deelname aan evenementen of activiteiten meer is van de deelnemer. Deze bewaartermijn wordt aangehouden ten voordele van de deelnemers, o.a. voor het bijhouden van het persoonlijk logboek van activiteiten en groepen en voor de administratieve verlichting bij her inschrijving.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle medewerkers van WWSV die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan,
 • Alle medewerkers van Clubs die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, en hebben kennis genomen van deze privacy verklaring.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op IKwatersport
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen en stellen bij indien nodig;
 • De medewerkers van WWSV en de medewerkers van Clubs zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wwsv.be

UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U hebt het recht op het wissen van de persoonsgegevens die we van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijf mogelijkheden in e-mails)

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Drukpersstraat 35 1000 Brussel
commission@privacycommission.be

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

Wind en Watersport Vlaanderen kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 30-07-2020.