ALGEMENE VOORWAARDEN IKWATERSPORT

WWSV verzorgt de online dienstverlening van Ikwatersport.be naar de bij WWSV aangesloten clubs (later genoemd als leden) en de online gebruikers.

De algemene dienstverlening naar haar leden en gebruikers houdt in:

Het online beschikbaar houden van IKwatersport.be en de functionaliteiten (zoals inschrijvingen, activiteiten aanmaken, groepen aanmaken, etc.). Deze dienstverlening is kosteloos en wordt door WWSV verleend naar best vermogen. WWSV biedt geen garantie voor de continue beschikbaarheid (24/7). WWSV zal alles in het werk zetten voor een maximale beschikbaarheid van IKwatersport.be.

De specifieke dienstverlening van WWSV naar haar leden houdt in:

Het verlenen van toegang aan elk lid tot het clubgedeelte waarbij elk lid haar clubgegevens, evenementen en inschrijvingen kan aanpassen en verwerken.

Voor wat betreft de inschrijvingen van gebruikers:

Elke inschrijving betekent dat de gebruiker een contractuele relatie aangaat met WWSV of één van haar leden volgens de voorwaarden vermeld bij de inschrijving op IKwatersport en met akkoord van de Algemene Voorwaarden IKwatersport. Een contractuele relatie houdt in dat de gebruiker een vergoeding verschuldigd is aan WWSV of één van haar leden, zoals vermeld bij de inschrijving waarbij een evenement kan georganiseerd worden door WWSV of één van haar leden.

1. Gegevens van de dienstverlener

Vzw Wind en Watersport Vlaanderen, hierna genoemd WWSV
Zetel: Zuiderlaan 13, 9000 Gent
Telefoon: 09/243.11.20
Emailadres: privacy@wwsv.be
Ondernemingsnummer: 0472215004
Verenigingsnummer: 155582000

2. IKwatersport

IKwatersport is een community platform van Wind- en Watersport Vlaanderen in samenwerking met Sport Vlaanderen.

Op IKwatersport vindt u een breed en laagdrempelig aanbod aan kennismakingslessen, watersportkampen, trainingen, challenges en wedstrijden voor de instappende, recreatieve en competitieve watersporter. Op dit digitale platform kan u online intekenen op het bovengenoemd aanbod.

3. Totstandkoming van de verkoop en prijzen

Door in te schrijven voor de activiteiten op IKwatersport, erkent de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.

De online bestelling doet de verkoop nog niet tot stand komen. De verkoop komt pas tot stand wanneer WWSV de bestelling bevestigt per mail.

WWSV behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren zonder enige reden of vergoeding verschuldigd te zijn. De koper zal hiervan zo snel mogelijk verwittigd worden.

Bij het inschrijven voor een activiteit gaat de gebruiker akkoord aanwezig te zijn op de activiteit en het verschuldigde bedrag te betalen, zoals omschreven in ‘punt 5. Betalingen’. Het niet correct uitvoeren van de betaling geeft WWSV en de organisator het recht de aangeboden dienst te weigeren.

De geafficheerde prijs op de website is de totale prijs die de deelnemers zullen moeten betalen, inclusief alle belastingen die in België van toepassing zijn (oa BTW, ...), de kostprijs van de verzekering, kost materiaal, kost van diensten, etc.

4. Annulatie

De gebruiker beschikt steeds over het recht om deelname aan een activiteit te annuleren indien dit minimum 3 dagen voor de aanvangsdatum van de dienst gebeurt. De organisator moet indien er reeds betaald werd, het inschrijvingsgeld teruggeven. Indien dit na deze periode gebeurt beschikt WWSV of de organisator het recht het verschuldigde bedrag alsnog op te vorderen. De annulatie dient schriftelijk te gebeuren via mail naar het contact e-mailadres van het evenement waarvoor de deelnemer(s) is ingeschreven, waarna de club de annulatie kan verwerken.

WWSV of de organisator behoudt zich het recht de aangeboden diensten en bestellingen te weigeren zonder enige reden. Bij annulatie door WWSV of de

organisator wordt het verschuldigde bedrag teruggestort op de rekening van de gebruiker.

5. Betaling

De betaling dient te gebeuren bij de bestelling online of indien anders vermeld, op de dag en locatie, voor de aanvang van de activiteit.

Bij niet tijdige betaling zal er van rechtswege zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlintresten aan 8% en een bijkomende schadevergoeding van 10% verschuldigd zijn.

Bij niet-tijdige betaling kan WWSV ervoor kiezen de bestelling te annuleren.

In afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek behoudt WWSV de volle eigendom over de verkochte artikelen totdat de koper alle verplichtingen, in het bijzonder de betalingsverplichting, is nagekomen.

De gebruiker heeft steeds het recht de inschrijving te annuleren volgens de voorwaarden omschreven in punt 4. Ook WWSV heeft het recht de aangeboden diensten en bestellingen te weigeren zonder enige reden volgens de voorwaarden omschreven in punt 4.

6. Verzekering

WWSV heeft onderstaande overeenkomst met de verzekeraar ten opzichte van de leden van het platform (= aangesloten clubs) :

 • Voor correct ingeschreven deelnemers aan het type evenement ‘initiatie’ wordt vanuit de verzekeraar geen premie aangerekend aan de leden van het platform. De aangesloten clubs moet geen verdere actie ondernemen naar de verzekeraar om deze deelnemers te verzekeren.
 • Voor correct ingeschreven deelnemers aan alle andere type evenementen wordt wel een premie aangerekend aan de leden van het De aangesloten club moet geen verdere actie ondernemen naar de verzekeraar om deze deelnemers te verzekeren. Periodiek zal de organiserende club een aanrekening ontvangen met het totaal van ((aantal IKwatersport deelnemers - via WWSV reeds verzekerde deelnemers*) x betreffende premie)).
 • Via WWSV reeds verzekerde deelnemers kunnen jaarleden zijn die inschrijven voor een evenement op IKwatersport, of deelnemers waarvoor de club al via WWSV-link een verzekering is aangegaan.

Deelnemers aan de activiteiten op IKwatersport zijn dus altijd verzekerd. Voor de gebruiker zit deze premie voor alle type evenementen in de geafficheerde prijs (zie punt 3).

De deelnemer verbindt zich ertoe de persoonsgegevens naar waarheid in te vullen in het belang van de verzekering.

Enkel bij het ontvangen van een ongevalsaangifte zal de verzekeraar aan WWSV de nodige gegevens van de betrokken deelnemer(s) opvragen uit de IKwatersport database.

Meer info over de inhoud van de polis kan je hier vinden. //HIER

7. Aansprakelijkheid

WWSV is niet aansprakelijk voor ongevallen op activiteiten aangeboden op IKwatersport.

WWSV is niet aansprakelijk voor misbruik tegen de GDPR wetgeving van de organisatoren op het platform zie punt 8. clubs.

8. Clubs

Elk lid (club) ontvangt van WWSV één unieke "account" met toegang tot IKwatersport.be. Deze unieke account wordt toegewezen aan één welbepaalde persoon (naam, voornaam, e-mail) die de club geldig vertegenwoordigt. Deze persoon gaat akkoord met de algemene Voorwaarden en heeft de verantwoordelijkheid onderstaande voorwaarden na te leven:

 • De clubs dienen ten alle tijden de GDPR regels strikt na te WWSV is niet verantwoordelijk voor inbreuken van de clubs tegen de GDPR wetgeving.
 • De privacyvoorwaarden van IKwatersport dienen opgenomen te worden in de privacyverklaring van hun club. Dit kan gewoon via een link naar de privacyverklaring op IKwatersport.be.
 • Het platform wordt enkel gebruikt om hun sportief clubaanbod en bijscholingen op aan te Extra sportieve activiteiten mogen niet op het platform gepromoot worden.
 • Clubs zorgen voor een kwaliteitsvol aanbod op IKwatersport. Concreet wordt er zoveel mogelijk met gediplomeerde lesgevers gewerkt, gemikt op 8 deelnemers per lesgever, kwaliteitsvol materiaal en wordt de nodige lestijd om een kwaliteitsvolle les aan te bieden gerespecteerd.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechbank

In geval van geschil is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de Rechtbanken van de zetel van WWSV bevoegd.

10. Eigendomsrechten tekst- en beeldmateriaal

De inhoud van deze website, zijnde foto's, logo's, teksten, tekeningen, data, bedrijfsnamen, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan WWSV vzw en haar leden of rechthoudende derden. Deze zijn enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, publicatie, verkoop, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is verboden zonder voorafgaand akkoord van WWSV vzw en haar leden.

Persoonsgegevens en persoonlijke data bij inschrijvingen, profiel, activiteiten, groepen en challenges blijven te allen tijde eigendom van de desbetreffende persoon, zoals vermeld in de privacyverklaring.

WWSV maakt gebruik van logo’s met auteursrechten. Credits voor deze logo’s:

 • Explorer challenge Compass

Icon gemaakt door Freepik : https://www.flaticon.com/authors/freepik
Voor: https://www.flaticon.com/

 • 365 challenge

Icon gemaakt door Becris : https://www.flaticon.com/authors/becris
Voor: https://www.flaticon.com/

 • Waterman challenge

Icon gemaakt door : https://www.flaticon.com/authors/pixel-perfect
Voor: https://www.flaticon.com/

 • Marathon challenge

icon gemaakt door: https://www.flaticon.com/authors/those-icons
Voor: https://www.flaticon.com/

11. Privacy

Raadpleeg onze privacy voorwaarden op https://ikwatersport.be/privacy-verklaring

12. Wijziging van de algemene voorwaarden

Wind en Watersport Vlaanderen kan de algemene steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 10 mei 2024.